МИГ „Белово, Септември, Велинград“ избра нов Председател на Управителен съвет

На 04.05.2018г. се проведе заседание на Общото събрание  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“, в чиито дневен ред бе избирането на нов председател на УС и приемане на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие. На заседанието беше подложено на гласуване избирането на нов председател на УС, като единодушно бе взето решението председателското място да бъде поето от г-жа Елена Иванова Канлиева, представител по закон на „Център за специална образователна подкрепа – Велинград“.

На заседанието бе приета и промяна в Стратегията, породена от отпадане на правното основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020г., след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители с Държавен вестник брой 2 от 2018г.