Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъжданена документите на промяна на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансирано по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В периода на публично обсъждане на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, което се проведе в периода от 04.04.2018г. до 03.05.2018г. не са нестъпили предложения, разисквания и коментари.

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане СВОМР