Индикативна годишна програма стратегия за водено от общностите местно развитие

 

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“2018 ГОДИНА – изменена на 30.04.2018г.

Приета с Протокол № 6 от 14.07.2017 г.  и Протокол № 7 от 16.08.2017 г. на заседание на УС на МИГ и изменена с Протокол № 22/03.04.2018г. и Протокол № 26/30.04.2018г. Съгласувана от УО на ОПРЧР с писмо с Изх. № РД50-189/16 от 05.11.2017г. Съгласувана от УО на ОПИК с писмо с Изх. № 92-00-61/16 от 26.10.2017г. Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

ИГРП – 2018 – Промяна 30.04.2018г.