С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите

определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти
по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград,
Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“,
от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по мярка 21 ПРСР