Обява – Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по мярка 21 „СЪХРАНЯВАНЕ,РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

 

 

Към документи за кандидатстване ⇒