Обява относно “Подобряване на производствения капацитет в МСП”

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2018г. 17.00 часа.

 Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.08.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

 Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Пълният пакет с документи за кандидатстване може да откриете в раздел Приеми/Мерки от СВОМР.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :