Обявление относно конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения

На вниманието на кандидатите в конкурс за избор на външни експерти оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово, Септември, Велинград”

Протокол № 23 от заседание на УС от дата 04.04.2018г.