ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ

по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Обява за обществено обсъждане

Проект на Обява

Проект на Условия за кандидатстване Белово-Мярка 2.2 -2018-1

Проект на Документи за информация

Проект на Условия за изпълнение

Проект на Документи за попълване