О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е  16.01.2018 г.

 СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обявление

Заповед асистент СВОМР

Документи за кандидатстване