ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

П О К А Н А

за избор на външни експерти оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово, Септември, Велинград”

 На основание чл. 7 от Вътрешните правила за избор на оценители и във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители,  които да бъдат включвани в извършване на проверка за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка на проектни предложения, подадени към МИГ Белово, Септември, Велинград“ по мерките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, каним заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерти – оценители.

Покана за външни оценители

Документи за кандидатстване

Вътрешни правила за избор на външни оценители

Списък на одобрени експерти

Контролен лист