ПОКАНА

П О К А Н А

 За

 Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (1) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 19.01.2018 г. от 14.00ч. в сесийна зала на Общински съвет Белово, град Белово, ул. „Орфей” № 2а, етаж 3- сградата на Община Белово.

 

Покана за ОС