ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ 2018 ГОДИНА

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“

2018 ГОДИНА

Приета с Протокол № 6 от 14.07.2017 г.  и Протокол № 7 от 16.08.2017 г. на заседание на УС на МИГ

Съгласувана от УО на ОПРЧР с писмо с Изх. № РД50-189/16 от 05.11.2017г.

Съгласувана от УО на ОПИК с писмо с Изх. № 92-00-61/16 от 26.10.2017г.

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Съгласувана Индикативна работна програма 2018 г.