ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 20.11.2017г., се проведе заседание на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, свикано по инициатива на УС на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението.

Общо събрание – 20.11.2017