ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие…

Повече »