Обявление относно конкурс за избор на Технически асистент на МИГ

Списък на кандидатите, успешно преминали втори етап  от конкурс за избор на Технически асистент на МИГ Списък на кандидатите успешно преминали трети етап от конкус за избор на Технически асистент…

Повече »

Обявление относно конкурс за избор на Технически асистент на МИГ

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Технически асистент на МИГ – 27.03.2018г. Списък на кандидатите, успешно приминали първи етап на конкурса за избор на Технически…

Повече »

Обявление

С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура за…

Повече »

ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие…

Повече »