О Б Я В Л Е Н И Е – 26.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 26.02.2018 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент…

Повече »

Списък на постъпилите заявления

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Технически асистент на МИГ, обявен със Заповед № УС-5 /15.01.2018 г. Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса…

Повече »

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите…

Повече »

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурс за избор на външни експерти – оценители

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водени от общностите местно развитие (СВОМР) на…

Повече »