Daily Archives: 06.12.2017

ПОКАНА

П О К А Н А

 За

 Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (1) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 19.01.2018 г. от 14.00ч. в сесийна зала на Общински съвет Белово, град Белово, ул. „Орфей” № 2а, етаж 3- сградата на Община Белово.

 

Покана за ОС

ПОКАНА

„МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”

град Белово, ул. „Орфей” № 2а, 

тел./факс: 03581/37- 31 / 0879 812 850, e-mailmigvsb@abv.bg, http://www.migbsv.com

ПОКАНА

 за участие в обучение за подготовка на проекти

по СОВМР на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност групи, включително роми.

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОП РЧР

ПОКАНА

„МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”

град Белово, ул. „Орфей” № 2а, 

тел./факс: 03581/37- 31 / 0879 812 850, e-mailmigvsb@abv.bg, http://www.migbsv.com

ПОКАНА

 за участие в обучение за подготовка на проекти

по СОВМР на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност групи, включително роми.

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРСР

ПОКАНА

„МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”

град Белово, ул. „Орфей” № 2а, 

тел./факс: 03581/37- 31 / 0879 812 850, e-mailmigvsb@abv.bg, http://www.migbsv.com 

ПОКАНА

 за участие в информационна среща за подготовка на проекти

по СОВМР на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за целева група НПО.

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НПО