Monthly Archives: ноември 2017

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ 2018 ГОДИНА

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“

2018 ГОДИНА

Приета с Протокол № 6 от 14.07.2017 г.  и Протокол № 7 от 16.08.2017 г. на заседание на УС на МИГ

Съгласувана от УО на ОПРЧР с писмо с Изх. № РД50-189/16 от 05.11.2017г.

Съгласувана от УО на ОПИК с писмо с Изх. № 92-00-61/16 от 26.10.2017г.

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Съгласувана Индикативна работна програма 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е – 24.11.2017 г.

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява

Документи за кандидатстване

ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 20.11.2017г., се проведе заседание на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, свикано по инициатива на УС на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението.

Общо събрание – 20.11.2017

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 11.11.2017г. от 10:00 часа в Туристически информационен център – Велинград бе организирана информационна среща за представители на микро и малки предприятия от територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА- 11.11.2017

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 10.11.2017г. от 10:00 часа в Туристически информационен център – Велинград бе организирана информационна среща за представители на средни предприятия от територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА- 10.11.2017

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 03.11.2017 г. от 10:00 часа в НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1927“ – Белово се проведе информационна среща за представители на читалища, организирана от МИГ „Белово, Септември, Велинград“  в рамките на изпълнение на дейности по Договор № РД 50-189/29.11.2016 г. за предоставяне на БФП за изпълнение на Стратегия „Водено от общностите местно развитие“.

Информация за проведена информационна среща