Съобщение

На 10.10.2018г. от 10:30 часа в град Белово се проведе информационен ден свързан с подготовката на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 2.021 по Мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция…

Повече »

Справка

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5…

Повече »

Обява

МИГ – Белово, Септември, Велинград ще се включи в организираната от ОИЦ – Пазарджик информационна среща, за представяне на отворени процедури за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1 “Инвестиции…

Повече »

Обява

МИГ – Белово, Септември, Велинград ще се включи в организираната от ОИЦ – Пазарджик информационна среща, за представяне на отворени процедури за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1 “Инвестиции…

Повече »

Обява

МИГ – Белово, Септември, Велинград ще се включи в организираната от ОИЦ – Пазарджик информационна среща, за представяне на отворени процедури за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4.1 “Инвестиции…

Повече »

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти поМярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством…

Повече »

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ   Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за…

Повече »

Обява

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020„Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-икономическа…

Повече »

Покана

Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23…

Повече »